Naše zásady

Při naší práci se řídíme Etickým kodexem o.p.s. PETRKLÍČ

Etický kodex společnosti vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, principů sociální služby PETRKLÍČ a vnitřních norem a hodnot zaměstnanců této společnosti.

Účelem etického kodexu je stanovení standardů chování a vystupování všech pracovníků a poskytnutí informací společnosti o chování, které je oprávněna očekávat. Etický kodex je základním dokumentem principů chování a morálky zaměstnanců o.p.s. PETRKLÍČ, je souborem pravidel a hodnot, kterými je zaručováno naplňování zavedených standardů sociální služby. 

Základní principy, které jsou prostřednictvím služby naplňovány: 

• anonymita, diskrétnost

• respektování jedinečnosti klienta, jeho rozhodnutí i možností

• podpora samostatnosti a nezávislosti 

• individuální a rovný přístup k uživatelům 

• bezpečné zázemí pro řešení obtížné životní situace, psychická podpora

1. Etické zásady obecně

a) Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. Dále se řídí zákony České republiky a standardy kvality sociálních služeb.

b) Všichni pracovníci ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

c) Mezi základní hodnoty v profesním přístupu řadíme a uplatňujeme práva klientů na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Respektujeme jedinečnost klienta, jeho rozhodnutí, zdroje a možností. 

d) Pracovníci respektují a uplatňují právo každého klienta na seberealizaci, pokud nedochází k omezení tohoto práva u druhých osob a míra seberealizace nenarušuje řád azylového domu. Tzn. Práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého. 

e) Profesní odpovědnost (v rámci pracovně právního vztahu) má prioritu před osobními zájmy. Služby jsou poskytovány nejlépe, jak dovedeme (na max. úrovni?)

f) Pracovník napomáhá k vytvoření a udržení bezpečného prostředí při výkonu své profese v prostorách služby a to jak ve vztahu k uživatelům, zaměstnavateli, tak i ve vztahu sobě samému. 

2. Etické zásady ve vztahu k uživatelům

a) Pracovník jedná tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva uživatelů služeb.

b) Pracovník respektuje uživatele služeb jako partnera se všemi právy a povinnostmi, podporuje jej v samostatnosti a nezávislosti, při hledání možností a zapojení se do procesu řešení své situace. Pomáhá rozvíjet zdroje klienta. 

c) Pracovník přistupuje se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace ke všem uživatelům služeb. 

d) Pracovník shromažďuje pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb. Chrání uživatelova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují k uživatelům služeb. 

e) Pracovník udržuje hranice profesního vztahu s klientem, kam nepřináší své osobní problémy a chrání si své soukromí. Snaží se vyvarovat se citové závislosti ke klientovi a vůči uživatelům služeb nepřipouští intimnosti. Klientům neposkytuje žádné služby mimo své zaměstnání, nepůjčuje peníze a nestává se ručitelem. 

f) Pracovník předchází závislosti uživatele na službě podporou klientů k vědomí zodpovědnosti za svůj život s účastí, empatií a zájmem. 

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

a) Pracovník plní odpovědně povinnosti vyplývající ze závazků k svému zaměstnavateli, využívá efektivně pracovní dobu v souladu s náplní práce a vnitřními předpisy, jedná hospodárně, bezpečně a uvědomuje si, že svým vystupováním, vyjadřováním i zevnějškem reprezentuje zaměstnavatele. 

b) Pracovník se podílí na vytváření prostředí, které umožňuje naplňování zásad tohoto kodexu v souladu se zachováním loajality k zaměstnavateli.

c) Pracovník se podílí na ovlivňování pracovních postupů s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

Etické zásady kolegiality

a) Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

b) Pracovník udržuje dobré vztahy mezi spolupracovníky, chová se čestně, slušně a korektně. 

c) Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na  vhodném místě a vhodným způsobem.

d) Pracovník kooperuje se svými kolegy na pracovišti, napomáhá tomu předáváním informací, využívá znalostí a zkušeností kolegů, je jim nápomocen. 

Etické zásady odbornosti a povolání

a) Zařízení usiluje o vysokou odbornou úroveň, přičemž poskytuje služby naplňující standardy kvality sociálních služeb.

b) Pracovník dbá na udržování a zvyšování profesní prestiže. Upozorňuje vhodným způsobem na prokazatelně nekvalitní a neodborné poskytování služeb. 

c) Pracovník se usiluje o zvyšování odborné úrovně své práce a celoživotní prohlubování kvalifikace. 

d) Pracovník si je vědom profesních hranic

Řešení etických otázek

a) Pracovník reflektuje etické otázky spojené s výkonem profese. Usiluje o jejich řešení za využití standardních prostředků. Závažné etické otázky postupuje k řešení v rámci externí supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

Závaznost etického kodexu

a) Etický kodex je součástí vnitřních norem a směrnic, je závazný pro všechny zaměstnance o.p.s. PETRKLÍČ. Jeho nedodržování je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně.

b) Zaměstnavatel má povinnost prokazatelně seznámit všechny pracovníky s etickým kodexem, toto zaměstnanci stvrdí svým podpisem. 

 

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna